Sammanfattning av Erbjudandet

Etteplan Oyj offentliggjorde den 23 augusti 2022 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Semcon AB att överlåta Semcon aktier för 149 kronor kontant per aktie.

Etteplan Oyj (”Etteplan”) offentliggjorde den 23 augusti 2022 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon AB (”Semcon” eller ”Bolaget”) att överlåta Semcon2 aktier för 149 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Semcon är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under symbolen SEMC. Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Etteplan blir ägare till aktier i Semcon motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Semcon (efter full utspädning). Därutöver är Erbjudandet föremål för vissa villkor som beskrivs i erbjudandehandlingen. Innan du accepterar erbjudandet uppmanar vi dig att noggrant läsa erbjudandehandlingen och de villkor och anvisningar som anges däri.

 

Erbjudandepriset 

149 KRONOR

kontant för varje aktie i Semcon

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2 699 miljoner kronor.3
Erbjudandepriset kommer inte att höjas.

Erbjudandepriset motsvarar en premie om:

31,6%

jämfört med stängningskursen om 113,20 kronor för Semcon-aktien på Nasdaq Stockholm den 22 augusti 2022, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet

32,0%

jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 112,89 kronor för Semcon-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet

27,6%

jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 116,81 kronor för Semcon-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet

 

Rekommendation från styrelsen

Styrelsen för Semcon har enhälligt rekommenderat Semcons aktieägare att acceptera Erbjudandet. Styrelsen för Semcon har erhållit en så kallad fairness opinion från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB avseende Erbjudandet.4

 

Åtaganden från aktieägare i Semcon

Bolagets största ägare, JCE Group AB, representerande sammanlagt cirka 25,9 procent av de utestående aktierna i Semcon, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Ytterligare har övriga stora aktieägare5, representerande sammanlagt cirka 21,7 procent av de utestående aktierna i Semcon, uttryckt sin avsikt att acceptera Erbjudandet.

 

1 Etteplan förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

2 Exklusive 474 542 aktier som innehas av Semcon.

3 Baserat på samtliga 18 112 534 utestående aktier i Semcon.

4 Styrelseledamoten Carl Backman har på grund av intressekonflikt inte deltagit i Semcons styrelses utvärdering eller diskussioner rörande Erbjudandet.

5 Nordea Fonder: 1 600 098 aktier (8,8 procent), Otus Capital Management: 1 564 962 aktier (8,6 procent), Ennismore Fund Management: 763 784 aktier (4,2 procent).